Basic Information

Nome de acesso:
tsekine
Display Name:
SEKINE Tatsuo
Site Member Since:
2003-10-29 15:00
Activity Rank:
Out of rank
Self Introduction:
JM プロジェクトで翻訳のお手伝い(主に翻訳された man の校正)をしていました。全然活動できてなくてごめんなさい。

Chambers

Last Update (Registered Date)
jm_tsekine 2013-12-21 (2013-12-21) Download Source Code Documentos

Palavras-Chave

Skills

loading
NomeExperienceSkill LevelDo you like/dislike the tech?
sqlベース< 6 Meses
c5 yr - 10 yr
perl< 6 Meses
java6 Mo - 2 yr
python2 yr - 5 yr
visual basic6 Mo - 2 yr
html/xhtml5 yr - 10 yr
ruby6 Mo - 2 yr
英語> 10 yr
日本語> 10 yr
ネットワーク5 yr - 10 yr
セキュリティ2 yr - 5 yr
ドキュメンテーション2 yr - 5 yr
オブジェクト指向デザイン< 6 Meses
linux> 10 yr
scheme2 yr - 5 yr
aix6 Mo - 2 yr
sunos/solaris5 yr - 10 yr
awk5 yr - 10 yr
c++6 Mo - 2 yr
emacs-lisp2 yr - 5 yr
javascript< 6 Meses
pascal6 Mo - 2 yr
s/r< 6 Meses
tcl< 6 Meses
unixシェル> 10 yr
Are you sure to delete ''?